Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Do organizatorów wypoczynku - obowiązki kierownika

Szanowni Państwo
Organizatorzy Wypoczynku Dzieci i Młodzieży!

Pragnę przypomnieć, iż obowiązkiem kierownika jest prowadzenie odrębnej dokumentacji wypoczynku dla każdego turnusu wypoczynku oraz odpowiednio dla poszczególnych grup wychowawczych.

Dokumentację wypoczynku stanowią dokumenty, o których mowa w obowiązujących przepisach - ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. poz. 1629), a także rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452). Dokumentacja może być również tworzona w czasie trwania wypoczynku (np. dokumentacja powypadkowa, medyczna).

Kierownik wypoczynku ma obowiązek posiadania następującej dokumentacji:
- zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku,
- wypełnionych kart kwalifikacyjnych uczestników wypoczynku,
- planu pracy oraz rozkładu dnia podczas wypoczynku,
- programu wypoczynku,
- zakresu czynności wychowawców wypoczynku oraz innych pracowników (trenerów,          
   instruktorów sportu, rekreacji, animacji kulturalno-oświatowej, lektorów języka, innych
   osób prowadzących zajęcia podczas wypoczynku,
- uzupełnionych dzienników zajęć poszczególnych grup wychowawczych ,
- regulaminów opracowanych odpowiednio z uwzględnieniem specyfiki wypoczynku (obozy   
  sportowe, żeglarskie itp.

Ponadto kierownik wypoczynku ma obowiązek posiadania:
- dokumentacji medycznej – zeszytu/dziennika, w którym odnotowuje się każdą udzieloną
  pomoc medyczną, zabiegi oraz porady medyczne udzielone uczestnikom wypoczynku oraz
  sposób i dawkowanie leków – jeżeli udzielono uczestnikowi wypoczynku pomocy
  medycznej,
- jadłospisów – w przypadku prowadzenia własnej stołówki,
- informacji o przeprowadzonych kontrolach wypoczynku (książka kontroli),
- w przypadku korzystania z dotacji finansowych – dokumentacji finansowej.

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 92h ust. 4 ustawy o systemie oświaty, obowiązkiem organizatora wypoczynku jest przechowywanie pełnej dokumentacji dotyczącej zgłoszenia wypoczynku i dokumentacji wypoczynku, w tym dokumentów potwierdzających kwalifikacje kadry oraz niekaralność kierownika i wychowawców wypoczynku, przez okres 5 lat od dnia usunięcia zgłoszenia z bazy wypoczynku.

Nadmieniam iż na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej został zamieszczony zaktualizowany „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”
https://men.gov.pl/wypoczynek/poradnik_bezpiecznego_wypoczynku_men.html

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie