Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Informacje dla dyrektorów i nauczycieli

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
         ul. Grunwaldzka 15
           35-959 Rzeszów

                                                                              Rzeszów, 2016.05.13
ORE. 040.7.2016

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół
województwa podkarpackiego

Nawiązując do zapowiedzi wprowadzenia nauczania programowania do edukacji formalnej, wyrażonej wspólnie przez Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Cyfryzacji i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapraszam do udziału w Pilotażowym wdrożeniu programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach.

Celem pilotażu jest testowanie dostępnych rozwiązań wprowadzających nauczanie programowania do edukacji formalnej, w tym programów nauczania opartych na projekcie nowej podstawy programowej, rekomendowanie do powszechnego wdrożenia najskuteczniejszych metod i technik kształcenia i samokształcenia uczniów i nauczycieli oraz uruchomienie narzędzi wsparcia dla nauczycieli informatyki i edukacji wczesnoszkolnej ułatwiających samokształcenie, kształcenie wzajemne oraz inne formy doskonalenia zawodowego.

Innowacja pedagogiczna w zakresie nauczania programowania realizowana w szkołach publicznych i placówkach winna rozpocząć się od pierwszej i czwartej klasy szkoły podstawowej, pierwszej klasy gimnazjum i pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej. Innowację pedagogiczną proszę zaplanować na 3 lata szkolne począwszy od 1 września 2016 roku. Innowacja może być rozszerzona na pozostałe klasy danego etapu edukacyjnego.

Szkoły i placówki zainteresowane pilotażowym wdrożeniem programowania zapraszam do zgłoszenia innowacji pedagogicznej do Podkarpack.iego Kuratora Oświaty zgodnie z zasadami opisanymi na stronie internetowej KO w Rzeszowie w zakładce "Działalność innowacyjna"

Zapraszam również do uczestnictwa w najbliższej konferencji tematycznej: "O istocie informatyki, czyli rzecz o nauce programowania".

Wszelkich informacji w zakresie wdrażania projektu udziela: Marek Kondziołka, Wojewódzki Koordynator ds. Innowacji w Edukacji, tel. 17 8671123, e-mail: mkondziolka@ko.rzeszow.pl

Z poważaniem


Wicekurator Oświaty
Stanisław Fundakowski

 

Zgłoszenia do udziału w pilotażowym wdrożeniu nauczania programowania na Podkarpaciu (nowe).

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie